Tesco

Walentynkowa poczta

Walentynkowa poczta

Zbliża się wyjątkowy dzień – dla jednych jedyny taki w roku, dla innych kolejna doskonała okazja ku temu, aby okazać miłość ukochanej osobie. Niezależnie od poglądów, 14 lutego to z pewnością data niezwykła, o której nie sposób zapomnieć, przeoczyć…

zakończony

A czy Ty masz już pomysł na to, jak w niebanalny sposób powiedzieć komuś, na kim Ci bardzo zależy, jak wiele dla Ciebie znaczy? Jeśli nie – weź udział w naszym konkursie i wygraj cenne nagrody! Będziemy Twoją… walentynkową pocztą :)

Termin konkursu:

7-13 lutego 2013 r. (rozstrzygnięcie i poinformowanie zwycięzców: 14 lutego 2013 r.)

Zadanie konkursowe:

Uczestnik musi przesłać na adres listy@tescomagazyn.pl skan lub zdjęcie własnoręcznie wykonanej kartki dla ukochanej osoby (zdjęcie kartki z zewnątrz) + życzenia (w treści maila).

Uczestnik MUSI podać również dane osoby, do której kartka ma zostać wysłana (imię, nazwisko oraz adres e-mail adresata) oraz zaznaczyć, czy wolałby, aby jako nadawca pozostał osobą anonimową (ponieważ kartki te będą przesyłane dalej do adresatów).

Nagrody:

5 nagród głównych – dla każdej osoby wskazanej przez zwycięzców zestaw 2 produktów pielęgnacyjnych z linii Urban Care + 20% rabatu na wizytę w salonie Jean Louis David lub Lovely Look (1 uczestnik „przypisany” do 1 salonu spośród podanych poniżej):

Adresy Salonów Jean Louis David i Lovely Look w C.H. Tesco:

• C.H Tesco ul. Wielicka 259, 30-663 Kraków – tel. 12 290 69 08 (salon Jean Louis David)
• C.H Tesco ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków – tel. 12 266 45 34 (salon Jean Louis David)
• C.H Tesco ul. Orkana 4, 20-401 Lublin – tel. 81 527 39 58 (salon Jean Louis David)
• C.H. TESCO Gocław ul. Gen E.Fieldorfa 41, 04-125 Warszawa – tel. 22 672 00 58 (salon Jean Louis David)
• C.H. TESCO al. Jana Pawła II 17, 58-506 Jelenia Góra – tel. 75 645 44 14 (salon Lovely Look)

DODATKOWO:
za pośrednictwem vortalu Tescomagazyn.pl KAŻDA kartka walentynkowa oraz życzenia zostaną przesłane do adresata (podanego w treści maila przez autora).

Odbiór nagród:

Każdy uczestnik, zgłaszając się do konkursu, MUSI podać, który salon Jean Louis David (z listy powyżej). W każdym salonie do odebrania jest 1 nagroda – możliwy jest jedynie odbiór osobisty nagród.

Drodzy Czytelnicy, do dzieła!!! :)

Regulamin konkursu

§ 1. Nazwa Konkursu
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą „Walentynkowa poczta (dalej „Konkurs”)
§ 2. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Skivak Custom Publishing S.C. Damian Nowak, Maciej Brzeski, Andrzej Suwik, wpisani do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania pod nr EWD 49485/2006, pod nr EWD 63673/2008 i pod nr EWD 23753/2003/S, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głuchowskiej 1, 60-101 Poznań, REGON 301000139, NIP 779-23-47-963 (dalej „Organizator”).
§ 3. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs trwa w dniach od 7 lutego 2013 roku od godziny 15.00 do 13 lutego 2013 roku do godziny 23.59.
§ 4. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
2.W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, bez względu na łączący ich stosunek prawny, osoby wchodzące w skład organów Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji Konkursu.
3. Przystąpienie do Konkursu Uczestnika oznacza, że Uczestnicy:
1) zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowali w całości jego postanowienia .
2) zobowiązują się do przestrzegania określonych w nich zasad i warunków,
3) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników w zakresie o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszego regulaminu.
4.Podanie nieprawdziwych danych, nieprzestrzeganie Regulaminu oraz zachowanie, które w ocenie Organizatora uniemożliwia dalsze uczestniczenie w Konkursie, uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
§ 5. Przebieg Konkursu
Udział w Konkursie polega na:
– przesłaniu na adres mailowy listy@tescomagazyn.pl skanu lub zdjęcia własnoręcznie wykonanej kartki dla ukochanej osoby (zdjęcie kartki z zewnątrz) oraz życzeń (w treści maila). Uczestnik musi podać również dane osoby, do której kartka ma zostać wysłana (imię, nazwisko oraz adres e-mail adresata) oraz zaznaczyć, czy wolałby, aby jako nadawca pozostał osobą anonimową (ponieważ kartki te będą przesyłane dalej do adresatów).
1. Przebieg konkursu:
a) PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ: w okresie od 7.02.2013 od godziny 15.00 do 13.02.2013 do godziny 23.59. Uczestnicy mogą przysyłać prace konkursowe na adres: listy@tescomagazyn.pl.
Jury konkursowe wybierze 5 najlepszych propozycji, których autorzy otrzymają nagrodę główną.
b) każdy uczestnik może przysłać maksymalnie jedno zgłoszenie.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
1) przygotowanie przez Uczestnika i przysłanie pracy konkursowej w Okresie Konkursu, zgodnie z § 5.
2) pomyślne zakończenie weryfikacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
3) przesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca jest autorstwa Uczestnika i w związku z przesłaniem pracy nie narusza niczyich praw autorskich i dóbr osobistych. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej wobec zgłoszenia pracy do konkursu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu takich roszczeń, a ponadto będzie ponosić pełną odpowiedzialność wobec Organizatora za wszelkie szkody poniesione przez niego z tego tytułu, w tym przede wszystkim choć nie wyłącznie za szkody związane z roszczeniem o odszkodowanie za bezprawne wykorzystanie zdjęcia lub opisu lub naruszenie dóbr osobistych.
3. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie nadesłane po upływie Okresu Konkursu nie zostaną
dopuszczone do udziału w Konkursie.
4. Praca zgłoszona do udziału w Konkursie przez Uczestnika podlega wstępnej weryfikacji przez Organizatora pod względem formalnej prawidłowości zgłoszenia oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie zgłoszeń podczas przesyłania a w szczególności wobec wadliwie działających systemów i serwerów pocztowych. Organizator nie odsyła prac oraz nie wysyła potwierdzeń otrzymania prac.
§ 6. Prawa autorskie
1. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania nagrody, nabywa nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac (utworów), stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn.zm.), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami prac oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których je utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania prac oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy.
d) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora, oraz Zleceniodawcę;
2. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody w szczególności na:
a) anonimowe rozpowszechnianie nagrodzonych prac,
b) modyfikowanie w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów utworów lub całości
c) wykonywanie zależnych praw autorskich,
d) decydowanie o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych prac
e) sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania z prac.
3. Uczestnik zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora lub jego następców prawnych, oraz w stosunku do TESCO Polska Sp. z o.o. przysługujących mu do utworu autorskich praw osobistych w rozumieniu art.16 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.63 z późn.zm.).
4. Uczestnik, który nie otrzymał nagrody w Konkursie zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę o przeniesienie praw autorskich do pracy, uwzględniającą założenia wskazane w ust. 1 i ust. 2, na każde żądanie Organizatora.
5. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora oraz TESCO (Polska) Sp. z o.o. od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie wydania nagrody Uczestnikowi, nie przysługiwały temu Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy przenoszone na Zleceniodawcę na podstawie powyższych postanowień, lub w związku z faktem, że nie przysługiwały temu Uczestnikowi autorskie prawa osobiste do ww. tekstu.
§ 7. Nagrody w Konkursie
1. Nagrodą główną w konkursie jest:
• 5 nagród głównych – dla każdej osoby wskazanej przez zwycięzców zestaw 2 produktów pielęgnacyjnych z linii Urban Care + 20% rabatu na wizytę w salonie Jean Louis David lub Lovely Look (1 uczestnik „przypisany” do 1 salonu spośród podanych poniżej):
Adresy Salonów Jean Louis David i Lovely Look w C.H. Tesco:
• C.H Tesco ul. Wielicka 259, 30-663 Kraków – tel. 12 290 69 08 (salon Jean Louis David)
• C.H Tesco ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków – tel. 12 266 45 34 (salon Jean Louis David)
• C.H Tesco ul. Orkana 4, 20-401 Lublin – tel. 81 527 39 58 (salon Jean Louis David)
• C.H. TESCO Gocław ul. Gen E.Fieldorfa 41, 04-125 Warszawa – tel. 22 672 00 58 (salon Jean Louis David)
• C.H. TESCO al. Jana Pawła II 17, 58-506 Jelenia Góra – tel. 75 645 44 14 (salon Lovely Look).
Każdy uczestnik, zgłaszając się do konkursu, MUSI podać, który wybiera salon (z listy powyżej) – może wskazać tylko 1 salon.

DODATKOWO:
za pośrednictwem vortalu Tescomagazyn.pl KAŻDA kartka walentynkowa oraz życzenia zostaną przesłane do adresata (podanego w treści maila przez autora).

2. Uczestnikom tytułem uczestnictwa w Konkursie nie przysługują od Organizatora jakiekolwiek inne świadczenia czy wynagrodzenie, prócz nagrody, o której mowa w ustępie powyżej niniejszego Regulaminu.
3. Łączna Wartość nagród w konkursie wynosi ok. 634 PLN brutto.
4. Uczestnik konkursu nie może zamienić nagrody na jej równowartość w gotówce ani na żadne inne świadczenie.
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 14 lutego 2013 r. Zwycięzcy o nagrodzie zostaną poinformowany mailem na adres, z którego zostało dokonane zgłoszenie do konkursu oraz na adres, który zostanie podany przez Zwycięzców (adresat pracy konkursowej). Zwycięzca otrzyma informację, w jaki sposób mogą odebrać wygraną (możliwy tylko odbiór osobisty we wskazanym przez siebie wcześniej salonie). Nagrody w konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagroda musi być odebrana przez Uczestnika w ciągu 30 dni od wysłania przez organizatora informacji mailowej o wygranej.
§ 7. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Organizator powołał Komisję konkursową, której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacja prac zgłoszonych do Konkursu pod kątem opisanych Regulaminem kryteriów uczestnictwa w Konkursie oraz rozstrzygnięcie Konkursu, tj. przyznanie nagród, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora i redakcji „Tesco magazynu”
3. W konkursie zostaną nagrodzone prace, które w najbardziej oryginalny i ciekawy sposób będą odpowiadały tematowi konkursu.
§ 8. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Uczestnicy, poprzez wzięcie udziału w Konkursie, przyjmują do wiadomości, że:
1) administratorem danych osobowych jest Organizator;
2) Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez opiekunów prawnych Uczestników w powyżej przedstawionym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Wycofać zgodę na użytkowanie i przetwarzanie danych osobowych można dokonać pisząc na adres siedziby Organizatora, przekazując pełne imię i nazwisko Uczestnika oraz adres zamieszkania.
§ 9. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od ostatecznego dnia wydania nagród na adres Organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w
terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
§ 10. Ograniczenie roszczeń
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy.

Pokaż regulamin